Diabdis
INFOLINIA 22 307 37 87

Regulamin Świadczenia Usług Diabdis

Regulamin obowiązuje od 2018-07-23

§1
Definicje

Użytym w Regulaminie sformułowaniom przypisano poniższe znaczenia:

 1. Serwis Diabdis– platforma informatyczna, za pośrednictwem której Diabdis świadczy usługi medyczne Użytkownikom, gromadząca ich wyniki pomiarów glikemii oraz dane medyczne, a także umożliwiająca Użytkownikom kontakt, za pośrednictwem Środków Komunikacji na Odległość, z Lekarzami i Edukatorami.
 2. Diabdis– Diabdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ulicy Ligockiej 103 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498854, NIP: 6342823601, kapitał zakładowy 1.142.000 zł.
 3. Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne Konto Użytkownika. Użytkownikiem może być również przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej lub osoby pełnoletniej nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Konto Użytkownika – podstrona Serwisu, zbiór zasobów i uprawnień nadanych Użytkownikowi przez Diabdis w ramach Serwisu. Konto Użytkownika określone jest unikalnym Loginem Użytkownika oraz zabezpieczone Hasłem Użytkownika.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług Diabdis za pośrednictwem Serwisu; niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Środki Komunikacji na Odległość– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Hasło Użytkownika (Hasło)– ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisanych do loginu Użytkownika, zabezpieczający dostęp do Konta Użytkownika, znany jedynie jemu.
 8. Login Użytkownika (Login)– ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący Użytkowników wchodzących w interakcje z systemem informatycznym.
 9. Administrator Danych Osobowych– Diabdis Sp. z o.o.; podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 10. Aktywacja Konta Użytkownika– procedura w ramach, której Użytkownik potwierdza podany przez siebie adres email klikając w przesłany mu link. .
 11. Logowanie– jednoczesne wprowadzenie przez Użytkownika Loginu oraz znanego tylko jemu Hasła uprawniającego go do wejścia na Konto Użytkownika.
 12. Wylogowanie – rozumie się przez to wyjście przez Użytkownika z Konta Użytkownika w taki sposób, aby żadna inna osoba nie miała do niego dostępu.
 13. Glukotransmiter –urządzenie służące do przesyłania wyników glikemii z glukometru Użytkownika na Konto Użytkownika.
 14. Dane Osobowe- wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym Dane Osobowe Medyczne.
 15. Dane Osobowe Medyczne- wszelkie dane umożliwiające zidentyfikowanie stanu zdrowia Użytkownika;
 16. Usługi Diabdis- usługi udostępnienia Serwisu, utworzenia i prowadzenia Konta Użytkownika, analizy przesyłanych pomiarów glikemii i tworzenia raportów oraz zorganizowania i umożliwienia za pośrednictwem dostępnych na Serwisie Środków Komunikacji na Odległość kontaktu Użytkownika z Lekarzami i Edukatorami; szczegółowy zakres Usług Diabdis określony został w 4 Regulaminu.
 17. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 18. ustawa o działalności leczniczej- ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej.
 19. Infolinia Diabdis- rodzaj Usługi Diabdis umożliwiająca Użytkownikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym Usługami Diabdis uzyskanie informacji, pod nr. tel. 22-307-37-87, na temat Usług Diabdis.
 20. Konsultacja- konsultacja dietetyczna, diabetologiczna, psychologiczna oraz konsultacja edukatora cukrzycowego. Liczba Konsultacji przysługujących Użytkownikowi zależna jest od wybranego przez niego abonamentu, przy czym liczba ta nie obejmuje Konsultacji przeprowadzonych z inicjatywy Diabdis. Konsultacje przeprowadzane są w w formie czatu lub rozmów telefonicznych.
 21. Lekarz- lekarz w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
 22. Edukator- osoba udzielająca Konsultacji w zakresie prawidłowego stosowania leków
  i urządzeń w cukrzycy (edukator cukrzycowy), Konsultacji dietetycznych lub psychologicznych.
§2
Postanowienia ogólne

 

 1. Diabdis jest podmiotem leczniczym wpisanym do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych prowadzonej przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000171533. Diabdis, za pośrednictwem Serwisu, udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, których celem jest ochrona i promocja zdrowia, a o których mowa w § 4 ust. 1 lit. f- g.
 2. Usługi Diabdis kierowane są przede wszystkim do osób chorych na cukrzycę; nie zastępują one toku leczenia rekomendowanego przez lekarza prowadzącego,
  a stanowią jego uzupełnienie i ułatwiają kontrolę nad wynikami pomiarów glikemii. Usługi Diabdis nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Usługi Diabdis nie mogą być także podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Użytkownika leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków.
§3
Konto Użytkownika
 1. Warunkiem korzystania z Usług Diabdis jest utworzenie Konta Użytkownika, akceptacja Regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, jednakże niezbędna w celu korzystania z Serwisu.
 2. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego za pośrednictwem aplikacji mobilnych Android lub iOS, bądź na stronie internetowej  w domenie Diabdis  lub też przy wsparciu Infolinii Diabdis (Użytkownik potwierdza podany przez siebie adres e-mail klikając w przesłany mu link).
 3. Użytkownik zobowiązany jest w formularzu rejestracyjnym, lub podczas kontaktu
  z Infolinią Diabdis, podać swój adres e-mail.
 4. Przed aktywacją konta Użytkownik ma możliwość zaakceptowania Regulaminu oraz skopiowania na swój komputer jego treści.
 5. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Diabdis generuje Konto Użytkownika w prowadzonym przez siebie systemie informatycznym, który automatycznie przesyła na adres e-mail podany przez Użytkownika, potwierdzenie zakończenia procesu rejestracji Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik nie powinien udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik poweźmie podejrzenie, że Hasło Użytkownika może być w posiadaniu osób trzecich, zobowiązany jest on do jego zmiany oraz do powiadomienia Diabdis o tym fakcie.
 7. W przypadku powzięcia przez Diabdis informacji, że złożone dane są nieprawdziwe lub oświadczenia nie są zgodne z prawdą, Diabdis jest uprawniony do usunięcia wszelkich Danych Osobowych oraz usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić chęć usunięcia swojego konta kontaktując się z Infolinią Diabdis  lub wysyłając stosowne żądanie na adres e-mail: pomoc@diabdis.com. Jednakże w celu świadczenia Usług Diabdis konieczne jest posiadanie przez Użytkownika Konta.
 9. Dane Osobowe zgromadzone na Koncie Użytkownika przechowywane są przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono korzystanie z Serwisu chyba, że Użytkownik zażąda na piśmie wcześniejszego usunięcia tych danych.
 10. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 9 powyżej Dane Osobowe Medyczne Użytkownika są usuwane z Konta Użytkownika. Przed usunięciem danych Użytkownik otrzymuje co najmniej dwukrotne powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail o zbliżającym się terminie usunięcia danych.
 11. W trakcie okresu, o którym mowa w ust. 10 powyżej, a także w ust. 9 powyżej, Dane Osobowe Medyczne Użytkownika przechowywane są na Koncie Użytkownika lecz Użytkownik korzystający z Usług Diabdis określonych w §4 ust. 1 lit. f- g nie ma żadnej możliwości dodawania i modyfikowania danych za pośrednictwem Konta Użytkownika. Użytkownik może otrzymać dane o stanie swojego zdrowia na swoją pisemną prośbę.
§4
Zakres Usług Diabdis
 1. Po utworzeniu Konta Użytkownika, Użytkownik ma dostęp do następujących Usług Diabdis:
  1. możliwość wprowadzania wartości pomiarów glikemii (łącznie z datą pomiaru, dodatkową notatką oraz oznaczeniem czy pomiar dokonany został przed czy po posiłku);
  2. kalkulator posiłków (katalog produktów i potraw z  możliwością wyszukiwania, szczegółowymi informacjami o wartościach odżywczych oraz liczbie wymienników węglowodanowych);
  3. automatyczna analiza wprowadzanych pomiarów polegająca
   na prezentowaniu ich w formie graficznych zestawień i wykresów
   (z możliwością wyboru zakresu dat dla tej prezentacji) oraz wykorzystywanie ich do przesyłania edukacyjnych, motywacyjnych komunikatów (SMS, push, e-mail) wspierających Użytkownika
   w kontrolowaniu choroby;
  4. możliwość wygenerowania zestawienia wyników w formie raportu,
   w formacie pliku pdf, a następnie przesłania go na wybrany adres e-mail;
  5. kontakt z Infolinią Diabdis;
  6. zarządzanie zgodami na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych;
  7. możliwość korzystania z Glukotransmitera lub transmisji protokołem bluetooth jeżeli jest możliwa
  8. możliwość Konsultacji.
 2. Korzystanie z Usług Diabdis wymienionych w § 4 ust. 1 lit. a-e powyżej jest bezpłatne, a Usługi te nie stanowią świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej
 3. Usługi Diabdis wymienione § 4 w ust. 1  lit. f- g powyżej dostępne są w różnych modelach- ich zakres oraz cena zależne są od wybranego przez Użytkownika abonamentu, a dostępne abonamenty określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Przekazany Użytkownikowi Glukotransmiter pozostaje własnością Diabdis. Użytkownik nie może urządzenia zbyć, zastawić, wykorzystać go do świadczenia usług na rzecz osób trzecich czy innej działalności zarobkowej. Po zakończeniu korzystania z Usług Diabdis, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Glukotransmitera lub zapłaty jego wartości w wysokości 400,00 złotych (numer rachunku bankowego: 16 1160 2202 0000 0002 8028 1822) w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia Usług Diabdis. Glukotransmiter należy dostarczyć do siedziby firmy Diabdis (ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-569 Katowice) – osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską.
 5. W ramach świadczenia Usług Diabdis, Użytkownik może otrzymać glukometr.
 6. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług Diabdis pomiędzy  Użytkownikiem  a Diabdis  dochodzi  w  sytuacji:
  1. Usług Diabdis, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a-e , założenia Konta Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu,
  2. Usług Diabdis, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a-g założenia Konta Użytkownika oraz akceptacji Regulaminu, a także wyboru abonamentu i jego opłacenia za pierwszy miesiąc korzystania z Usług Diabdis. Usługi Diabdis w Serwisie są aktywowane niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 7. Umowa ta zostaje zawarta na 12 miesięcy.
 8. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Diabdis z zachowaniem 1- miesięcznego wypowiedzenia, przy czym zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości równiej wynagrodzeniu za pozostały czas trwania umowy.
 9. Z uwagi na fakt, że świadczenie Usług Diabdis objętych abonamentem jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik dostarcza wyniki pomiarów glikemii, zawierając umowę o świadczenie Usług Diabdis Użytkownik zobowiązuje się do regularnego dokonywania pomiarów glikemii i dostarczania tych wyników do Serwisu przynajmniej raz w tygodniu.
 10. W przypadku nieprzekazywania wyników pomiarów glikemii przez Użytkownika do Serwisu przez 2 miesiące, Diabdis zablokuje Użytkownikowi dostęp do Usług Diabdis objętych abonamentem do czasu dostarczenia przez Użytkownika wyników. Zablokowanie dostępu do Usług Diabdis objętych abonamentem z powodu okoliczności opisanych w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za okres, w którym dostęp był zablokowany.
 11. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usług Diabdis Glukotransmiter zostanie przesłany Użytkownikowi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Wraz z Glukotransmiterem zostanie przesłany do Użytkownika formularz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą oraz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej
 12. Użytkownik jest uprawniony do zmiany wybranego płatnego modelu abonamentowego Usług Diabdis w czasie trwania umowy. W tym celu należy skontaktować się z infolinią Diabdis lub przesłać wiadomość e-mail na adres: pomoc@diabdis.com, a następnie potwierdzić chęć zmiany abonamentu postępując zgodnie z instrukcją przesłaną przez Diabdis. § 4 ust. 6 zdanie 2 stosuje się odpowiednio. W razie zmiany wysokości abonamentu czas trwania umowy nie ulega zmianie.
 13. W przypadku:
  1. oczekiwania przez Użytkownika na aktywację Usług objętych niniejszym Regulaminem;
  2. rozwiązania przez Diabdis Umowy świadczenia Usług;
  Użytkownik może korzystać z Usług określonych w niniejszym paragrafie ust 1 pkt g) wyłącznie w zakresie Konsultacji w formie czatu z Edukatorem.
§5
Sposoby i terminy płatności
 1. Diabdis udostępnia Użytkownikowi możliwość dokonywania płatności z tytułu Umowy o świadczenie Usług Diabdis za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Diabdis.
 3. W razie braku zapłaty wynagrodzenia za dwa miesiące świadczenia Usług Diabdis, Diabdis przysługiwać będzie prawo do rozwiązania z Użytkownikiem umowy w trybie natychmiastowym. W razie rozwiązania umowy z powodu określonego w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości równiej wynagrodzeniu za pozostały czas trwania umowy.
§6
Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w serwisie www.diabdis.pl jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, zarejestrowana
  w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000498854, NIP 6342823601.
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel.: 32 789 84 40, adres email: kontakt@diabdis.com, lub pisemnie Diabdis sp. z o.o., 40-568 Katowice,
  Ligocka 103.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)(dalej UODO) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej RODO)
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia konta oraz świadczenia usług,
  o których mowa kolejno w §3 oraz w §4 niniejszego regulaminu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych medycznych jest będzie art. 9 ust. 2 pkt h RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3.
 7. Dane osobowe medyczne zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318) będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, tj. ostatniej aktywności Użytkownika w serwisie.
 8. Za wyrażeniem uprzedniej zgody, dane osobowe będą również przetwarzane w celu wysyłki newsletteru, zawierającego m.in. informacje marketingowe dot. usług świadczonych przez Diabdis oraz podmioty współpracujące.
 9. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, Diabdis będzie przetwarzał dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych w imieniu swoim oraz podmiotów współpracujących.
 10. Za wyrażeniem uprzedniej zgody, dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom z Grupy Neuca i podmiotom współpracującym (lista podmiotów – https://diabdis.com/podmiotygk/).
 11. Użytkownik ma możliwość wycofania zgód wyrażonych na udostępnienie lub przetwarzanie danych osobowych, po zalogowaniu na stronie https://portal.diabdis.pl, w zakładce Ustawienia > Dane osobowe - zgody
 12. Dane osobowe zostaną przekazane również podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, w celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
 13. Dane osobowe, z wyłączeniem danych wskazanych w pkt 6, będą przechowywane do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora Danych, chyba że wcześniej Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 16. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 17. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w UODO oraz RODO oraz
  w Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030).
 18. Diabdis zapewnia ochronę danych zapisanych na Koncie Użytkownika przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Diabdis, zabezpieczając dane, dokłada w tym zakresie należytej staranności - zgodnie z posiadaną wiedzą i dostępnymi środkami technicznymi.
 19. Bezpieczeństwo danych zapisanych na Koncie Użytkownika identyfikowane jest poprzez weryfikację danych dostępowych, tj. Hasła oraz Loginu Użytkownika.
 20. Serwis odnotowuje fakt wprowadzenia, usunięcia lub modyfikacji danych osobowych, jak również informacji o osobie dokonującej wpisu, modyfikacji lub usunięcia.
 21. Zanonimizowane dane mogą zostać wykorzystane przez Diabdis do przeprowadzenia badań i analiz oraz sporządzania raportów.
§7
Warunki korzystania z Serwisu
 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zamieszczanie przez Użytkownika treści w sposób sprzeczny z ww. zasadą uprawniać będzie Diabdis do likwidacji Konta Użytkownika bez jakiegokolwiek dodatkowego wezwania.
 2. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania, takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej, osoba poruszająca się w Internecie powinna:
  1. na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall;
  2. na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych;
  3. unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców;
 3. Dla poprawnego działania Serwisu konieczne są:
  1. Dostęp do poczty elektronicznej
  2. Dostęp do internetu
  3. Wymagania w zależności od platformy:
   1. Komputer z przeglądarką internetową w wersji:
    1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
    2. Edge (w wersji najnowszej lub przedostatniej)
    3. Chrome (w wersji najnowszej lub przedostatniej)
    4. Firefox (w wersji najnowszej lub przedostatniej)
    5. Safari (w wersji najnowszej lub przedostatniej)
   2. Urządzenie mobilne z systemem Android (minimalna wersja 4.4) oraz iOS (minimalna wersja 9.0)
 4. Glukotransmiter podczas synchronizacji danych wymaga zasięgu sieci GSM w miejscu transmisji.
§8
Reklamacje
 1. W celu zgłoszenia reklamacji związanej z Usługą Diabdis lub obsługą Konta Użytkownika należy skontaktować się z Diabdis za pośrednictwem Infolinii lub wysyłając na adres pomoc@diabdis.com wiadomość zawierającą:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika,
  2. zarzuty Użytkownika,
  3. ewentualnie oczekiwany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Diabdis niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż przewidziany w art. 7a ustawy o prawach konsumenta.
 3. Decyzja Diabdis w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o wynikach postępowania reklamacyjnego, wyczerpuje wewnętrzny tryb tego postępowania. 
§9
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, pod warunkiem że przekazany mu glukometr oraz Glukotransmiter znajduje się w nienaruszonym, zapieczętowanym opakowaniu. W przypadku, gdy opakowania od ww. produktów zostały naruszone, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług Diabdis. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług Diabdis może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres siedziby firmy
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@diabdis.com.;
  3. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Diabdis rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług Diabdis.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Diabdis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Diabdis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W razie odstąpienia od umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu glukometru oraz Glukotransmitera w nienaruszonym, zapieczętowanym opakowaniu, lub zapłaty jego wartości w wysokości 400,00 złotych (numer rachunku bankowego: 16 1160 2202 0000 0002 8028 1822) w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia Usług Diabdis. Glukotransmiter należy dostarczyć do siedziby firmy Diabdis (ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-568 Katowice) – osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską.
§10
Postanowienia końcowe
 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Konta Użytkownika. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez wiadomość e-mail wysłaną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z Usług Diabdis. Po upływie tego terminu zmieniona treść Regulaminu staje się obowiązującą.
 2. Informacje handlowe zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Diabdis.
 3. Diabdis świadczy Usługi Diabdis z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 4. Diabdis nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody będące skutkiem tego, iż na Koncie Użytkownika zostały zapisane przez Użytkownika nieprawdziwe lub niepełne dane,
  2. dostęp do danych zgromadzonych na Koncie Użytkownika przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nieświadomych działań Użytkownika,
  3. udostępnienie Hasła Użytkownika, Loginu Użytkownika lub danych zamieszczonych na Koncie Użytkownika osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  4. szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Diabdis zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny;
  3. zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu;
  4. do zaprzestania świadczenia Usług i likwidacji Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy:
   1. dopuszcza się działań, które mogą utrudniać lub destabilizować pracę Serwisu;
   2. narusza prawnie chronione interesy Diabdis, w szczególności jego prawa autorskie i dobra osobiste;
   3. narusza postanowienia Regulaminu
   4. wykorzystuje Serwis dla celów promocji i reklamy.
  5. Treści, zdjęcia i materiały publikowane w Serwisie chronione są prawami autorskimi.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
Załączniki:
 1. Załącznik 1 - Cennik abonamentów
 2. Załącznik nr 2 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy