Diabdis
INFOLINIA 22 307 37 87

Regulamin �wiadczenia Us�ug Diabdis

�1

Definicje

U�yte w Regulaminie okre�lenia zosta�y zdefiniowane w nast�puj�cy spos�b :

 1. Serwis Diabdis - platforma informatyczna, za po�rednictwem kt�rej Diabdis �wiadczy us�ugi medyczne U�ytkownikom, gromadz�ca ich wyniki pomiar�w glikemii oraz dane medyczne, a tak�e umo�liwiaj�ca U�ytkownikom kontakt, za po�rednictwem �rodk�w Komunikacji na Odleg�o��, z Lekarzami i Edukatorami oraz Konsultantami Infolinii Diabdis.
 2. Diabdis � Diabdis sp�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w Katowicach (40-568) przy ulicy Ligockiej 103 wpisana do rejestru przedsi�biorc�w prowadzonego przez S�d Rejonowy Katowice-Wsch�d w Katowicach Wydzia� VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem 0000498854, NIP: 6342823601, kapita� zak�adowy 1.142.000 z�.
 3. U�ytkownik � pe�noletnia osoba fizyczna, posiadaj�ca pe�n� zdolno�� do czynno�ci prawnych, posiadaj�ca aktywne Konto U�ytkownika i/lub . Kartotek� Pacjenta, korzystaj�ca z Us�ug Diabdis jako konsument, bez zwi�zku z prowadzon� przez siebie dzia�alno�ci� gospodarcz�. U�ytkownikiem mo�e by� r�wnie� przedstawiciel ustawowy osoby ma�oletniej lub osoby pe�noletniej nie posiadaj�cej pe�nej zdolno�ci do czynno�ci prawnych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Pacjent - osoba fizyczna wskazana przez U�ytkownika w chwili zak�adania Konta/ lub Kartoteki Pacjenta, uprawniona do skorzystania z us�ugi medycznej. Pacjent mo�e by� jednocze�nie U�ytkownikiem.
 5. Konto U�ytkownika � podstrona Serwisu, zbi�r zasob�w i uprawnie� nadanych U�ytkownikowi przez Diabdis w ramach Serwisu. Konto U�ytkownika okre�lone jest unikalnym Loginem U�ytkownika oraz zabezpieczone Has�em U�ytkownika.
 6. Kartoteka U�ytkownika - podstrona Serwisu, zbi�r zasob�w Pacjenta utworzony przez Konsultanta Infolinii Diabdis lub podczas pierwszego kontaktu telefonicznego, s�u��ca do gromadzenia danych na temat stanu zdrowia Pacjenta.
 7. Regulamin � niniejszy Regulamin �wiadczenia Us�ug Diabdis za po�rednictwem Serwisu; niniejszy regulamin jest regulaminem, o kt�rym mowa w art. 8 Ustawy o �wiadczeniu us�ug drog� elektroniczn�.
 8. �rodki Komunikacji na Odleg�o�� � rozwi�zania techniczne, w tym urz�dzenia teleinformatyczne i wsp�pracuj�ce z nimi narz�dzia programowe, umo�liwiaj�ce indywidualne porozumiewanie si� na odleg�o�� przy wykorzystaniu transmisji danych mi�dzy systemami teleinformatycznymi, a w szczeg�lno�ci za po�rednictwem poczty elektronicznej.
 9. Has�o U�ytkownika (Has�o) � ci�g znak�w literowych, cyfrowych lub innych, przypisanych do loginu U�ytkownika, zabezpieczaj�cy dost�p do Konta U�ytkownika, znany jedynie jemu.
 10. Login U�ytkownika (Login) � ci�g znak�w literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikuj�cy U�ytkownik�w wchodz�cych w interakcje z systemem informatycznym.
 11. Administrator Danych Osobowych � Diabdis Sp. z o.o.; podmiot, o kt�rym mowa w art. 4 pkt 7 RODO decyduj�cy o celach i �rodkach przetwarzania danych osobowych.
 12. Aktywacja Konta U�ytkownika � procedura w ramach, kt�rej U�ytkownik potwierdza podany przez siebie adres email klikaj�c w przes�any mu link.
 13. Logowanie � jednoczesne wprowadzenie przez U�ytkownika Loginu oraz znanego tylko jemu Has�a uprawniaj�cego go do wej�cia na Konto U�ytkownika.
 14. Wylogowanie � rozumie si� przez to wyj�cie przez U�ytkownika z Konta U�ytkownika w taki spos�b, aby �adna inna osoba nie mia�a do niego dost�pu.
 15. Glukotransmiter � urz�dzenie s�u��ce do przesy�ania wynik�w glikemii z glukometru U�ytkownika na Konto U�ytkownika i/lub Kartotek� U�ytkownika.
 16. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotycz�ce zidentyfikowanej lub mo�liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym Dane Osobowe Medyczne.
 17. Dane Osobowe Medyczne - wszelkie dane umo�liwiaj�ce zidentyfikowanie stanu zdrowia Pacjenta.
 18. Us�ugi Diabdis - us�ugi udost�pnienia Serwisu, utworzenia i prowadzenia Konta U�ytkownika i/lub Kartoteki Pacjenta, analizy przesy�anych pomiar�w glikemii i tworzenia raport�w oraz zorganizowania i umo�liwienia za po�rednictwem dost�pnych na Serwisie �rodk�w Komunikacji na Odleg�o�� kontaktu U�ytkownika/ Pacjenta z Lekarzami i Edukatorami i Konsultantami Infolinii Diabdis; szczeg�owy zakres Us�ug Diabdis okre�lony zosta� w � 4 Regulaminu.
 19. Infolinia Diabdis - rodzaj Us�ugi Diabdis umo�liwiaj�ca U�ytkownikom/ Pacjentom oraz wszystkim osobom zainteresowanym Us�ugami Diabdis uzyskanie informacji, pod nr. tel. 22-307-37-87, na temat Us�ug Diabdis.
 20. Konsultacja - konsultacja dietetyczna, diabetologiczna, psychologiczna oraz konsultacja edukatora cukrzycowego i innych konsultant�w udzielaj�cych porad. Liczba Konsultacji przys�uguj�cych Pacjentowi zale�na jest od wybranego przez U�ytkownika abonamentu, przy czym liczba ta nie obejmuje Konsultacji przeprowadzonych z inicjatywy Diabdis. Konsultacje przeprowadzane s� w formie czatu lub rozm�w telefonicznych.
 21. Lekarz - lekarz w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
 22. Edukator - osoba udzielaj�ca Konsultacji w zakresie prawid�owego stosowania lek�w i urz�dze� w cukrzycy (edukator cukrzycowy), Konsultacji dietetycznych lub psychologicznych.
 23. Konsultant Infolinii Diabdis - osoba zajmuj�ca si� obs�ug� Pacjent�w po Stronie Diabdis.

�2

Postanowienia og�lne

 1. W�a�cicielem Serwisu Diabdis jest podmiot leczniczy Diabdis Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice, wpisany do rejestru przedsi�biorc�w przez S�d Rejonowy Katowice-Wsch�d w Katowicach, VIII Wydzia� Gospodarczy KRS pod nr : 0000498854, REGON 243440363, NIP 6342823601, kapita� zak�adowy 1 142 000,00 z�. op�acony w ca�o�ci, wpisany do ksi�gi rejestrowej podmiot�w leczniczych prowadzonej przez Wojewod� �l�skiego pod numerem 000000171533.
 2. Do niniejszego Regulaminu maj� zastosowanie przede wszystkim nast�puj�ce akty prawne:
  1. Powszechnie obowi�zuj�ce przepisy prawa, w tym w szczeg�lno�ci ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia�alno�ci leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1638 ze zm. � dalej �u.d.l.�);
  2. Ustawy o �wiadczeniu us�ug drog� elektroniczn� - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o�wiadczeniu us�ug drog� elektroniczn� (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)
  3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.)
  4. Ustawy o prawach pacjenta - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.)
  5. Wpisu do Rejestru Podmiot�w Wykonuj�cych Dzia�alno�� Lecznicz�, prowadzonego przez Wojewod� �l�skiego,
  6. RODO - Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony os�b fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przep�ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og�lne rozporz�dzenie o ochronie danych),
  7. Kodeksu cywilnego - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.380 ze zm.).
 1. Diabdis, za po�rednictwem Serwisu Diabdis, udziela �wiadcze� zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o dzia�alno�ci leczniczej, kt�rych celem jest ochrona i promocja zdrowia, a o kt�rych mowa w � 4 ust. 1 lit. f- h.
 2. Us�ugi Diabdis to �wiadczenia udzielane drog� elektroniczn� na zasadach okre�lonych w niniejszym Regulaminie, dotycz�ce profilaktyki i promocji zdrowia lub telekonsultacji medycznych, na podstawie obowi�zuj�cego cennika, kt�ry stanowi za��cznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Us�ugi Diabdis kierowane s� przede wszystkim do os�b chorych na cukrzyc�; nie zast�puj� one toku leczenia rekomendowanego przez lekarza prowadz�cego, a stanowi� jego uzupe�nienie i u�atwiaj� kontrol� nad wynikami pomiar�w glikemii. Us�ugi Diabdis nie zast�puj� bezpo�redniej wizyty u lekarza. Us�ugi Diabdis nie mog� by� tak�e podstaw� do podejmowania b�d� zaniechania przez Pacjenta leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania lek�w.
 4. W przypadku gwa�townego pogorszenia si� stanu zdrowia lub samopoczucia, U�ytkownik/ Pacjent powinien niezw�ocznie skontaktowa� si� z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub uda� si� do najbli�szej plac�wki s�u�by zdrowia.

�3
Konto U�ytkownika i Kartoteka U�ytkownika

 1. Warunkiem korzystania z Us�ug Diabdis jest utworzenie Konta U�ytkownika (w przypadku U�ytkownik�w kontaktuj�cych si� z Diabdis za po�rednictwem Serwisu Diabdis) i Kartoteki Pacjenta oraz akceptacja Regulaminu drog� elektroniczn� lub ustnie podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Diabdis.
 2. Utworzenie Konta U�ytkownika nast�puje poprzez wype�nienie formularza rejestracyjnego za po�rednictwem aplikacji mobilnych Android lub iOS, lub na stronie internetowej w domenie Diabdis.
 3. Kartoteka Pacjenta zak�adana jest za po�rednictwem Infolinii Diabdis. Za�o�enie Kartoteki Pacjenta jest niezb�dne w celu �wiadczenia us�ug Diabdis.
 4. Podczas kontaktu z Infolini� Diabdis, to�samo�� U�ytkownika/ Pacjenta jest weryfikowana ka�dorazowo na podstawie danych z Konta U�ytkownika lub Kartoteki Pacjenta.
 5. Przed aktywacj� Konta U�ytkownika U�ytkownik ma mo�liwo�� zaakceptowania Regulaminu oraz skopiowania jego tre�ci, lub ma mo�liwo�� otrzymania tre�ci Regulaminu w wersji papierowej.
 6. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, Diabdis generuje Konto U�ytkownika w prowadzonym przez siebie systemie informatycznym, kt�ry automatycznie przesy�a na adres e-mail podany przez U�ytkownika potwierdzenie zako�czenia procesu rejestracji Konta U�ytkownika.
 7. U�ytkownik nie powinien udost�pnia� Loginu i Has�a osobom trzecim. Je�eli U�ytkownik powe�mie podejrzenie, �e Has�o U�ytkownika mo�e by� w posiadaniu os�b trzecich, zobowi�zany jest on do jego zmiany oraz do powiadomienia Diabdis o tym fakcie.
 8. W przypadku powzi�cia przez Diabdis informacji, �e z�o�one dane s� nieprawdziwe lub o�wiadczenia nie s� zgodne z prawd�, Diabdis jest uprawniony do usuni�cia wszelkich Danych Osobowych oraz usuni�cia Konta U�ytkownika z Serwisu.
 9. U�ytkownik mo�e w ka�dej chwili zg�osi� ch�� usuni�cia swojego konta poprzez kontakt z Infolini� Diabdis lub wysy�aj�c stosowne ��danie na adres e-mail: pomoc@diabdis.com.
 10. Dane Osobowe zgromadzone na Koncie U�ytkownika i na Kartotece Pacjenta s� przechowywane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 11. W trakcie okresu, o kt�rym mowa w ust. 10 powy�ej, a tak�e w ust. 9 powy�ej, Dane Osobowe Medyczne Pacjenta przechowywane s� na Koncie U�ytkownika i Kartotece Pacjenta lecz U�ytkownik/Pacjent korzystaj�cy z Us�ug Diabdis okre�lonych w �4 ust. 1 lit. f- g nie ma �adnej mo�liwo�ci modyfikowania danych za po�rednictwem Konta U�ytkownika. U�ytkownik mo�e otrzyma� dane o stanie swojego zdrowia na swoj� pisemn� pro�b�.

�4
Zakres Us�ug Diabdis

 1. Po utworzeniu Konta U�ytkownika i/lub Kartoteki Pacjenta, Pacjent ma dost�p do nast�puj�cych Us�ug Diabdis:
  1. mo�liwo�� wprowadzania warto�ci pomiar�w glikemii (��cznie z dat� pomiaru, dodatkow� notatk� oraz oznaczeniem czy pomiar dokonany zosta� przed czy po posi�ku);
  2. kalkulatora posi�k�w (katalogu produkt�w i potraw z mo�liwo�ci� wyszukiwania, szczeg�owymi informacjami o warto�ciach od�ywczych oraz liczbie wymiennik�w w�glowodanowych), oraz innych parametr�w istotnych dla procesu leczenia;
  3. automatycznej analizy wprowadzanych pomiar�w polegaj�cej na prezentowaniu ich w formie graficznych zestawie� i wykres�w (z mo�liwo�ci� wyboru zakresu dat dla tej prezentacji) oraz wykorzystywaniu ich do przesy�ania edukacyjnych, motywacyjnych komunikat�w (SMS, push, e-mail) wspieraj�cych U�ytkownika w kontrolowaniu choroby, oraz innych parametr�w istotnych dla procesu leczenia;
  4. mo�liwo�� wygenerowania zestawienia wynik�w w formie raportu, w formacie pliku pdf, a nast�pnie przes�ania go na wybrany adres e-mail;
  5. mo�liwo�� kontaktu z Infolini� Diabdis;
  6. mo�liwo�� z�o�enia rezerwacji dost�pno�ci produkt�w leczniczych, wyrob�w medycznych, suplement�w diety i innych produkt�w w wybranej przez U�ytkownika aptece przez Serwis Diabdis;
  7. mo�liwo�� korzystania z Glukotransmitera lub transmisji protoko�em bluetooth je�eli taka jest mo�liwa;
  8. mo�liwo�� zarz�dzanie zgodami na przetwarzanie i udost�pnianie danych osobowych;
  9. mo�liwo�� Konsultacji.
 1. Korzystanie z Us�ug Diabdis wymienionych w � 4 ust. 1 lit. a-h powy�ej jest bezp�atne, a Us�ugi te nie stanowi� �wiadcze� zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o dzia�alno�ci leczniczej
 2. Us�ugi Diabdis wymienione � 4 w ust. 1 lit. i powy�ej dost�pne s� w r�nych modelach- ich zakres oraz cena zale�ne s� od wybranego przez U�ytkownika abonamentu, dost�pne abonamenty zosta�y wymienione w Za��czniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Przekazany U�ytkownikowi Glukotransmiter pozostaje w�asno�ci� Diabdis. U�ytkownik nie mo�e urz�dzenia zby�, zastawi�, wykorzysta� go do �wiadczenia us�ug na rzecz os�b trzecich czy innej dzia�alno�ci zarobkowej. Po zako�czeniu korzystania z Us�ug Diabdis, U�ytkownik jest zobowi�zany do zwrotu Glukotransmitera lub zap�aty jego warto�ci w wysoko�ci 400,00 z�otych (numer rachunku bankowego: 16 1160 2202 0000 0002 8028 1822) w terminie 30 dni od zako�czenia �wiadczenia Us�ug Diabdis. Glukotransmiter nale�y dostarczy� do siedziby firmy Diabdis (ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-569 Katowice) � osobi�cie, przesy�k� pocztow� lub kuriersk�.
 4. W ramach �wiadczenia Us�ug Diabdis, Pacjent mo�e otrzyma� glukometr.
 5. Do zawarcia umowy o �wiadczenie Us�ug Diabdispomi�dzy U�ytkownikiem a Diabdis dochodzi w sytuacji:
  1. Us�ug Diabdis, o kt�rych mowa w � 4 ust. 1 lit. a-h , za�o�enia Konta U�ytkownika i/lub Kartoteki Pacjenta oraz akceptacji Regulaminu,
  2. Us�ug Diabdis, o kt�rych mowa w � 4 ust. 1 lit. i za�o�enia Konta U�ytkownika i/lub Kartoteki Pacjenta oraz akceptacji Regulaminu, a tak�e wyboru abonamentu i jego op�acenia za pierwszy miesi�c (lub jednorazow� op�at� za rok z g�ry) korzystania z Us�ug Diabdis. Us�ugi Diabdis w Serwisie s� aktywowane niezw�ocznie po zaksi�gowaniu p�atno�ci, o kt�rej mowa w zdaniu poprzednim.
 1. Umowa ta zostaje zawarta na czas okre�lony zgodnie z wybranym rodzajem abonamentu.
 2. U�ytkownik mo�e wypowiedzie� umow� o �wiadczenie Us�ug Diabdis z zachowaniem 1- miesi�cznego okresu wypowiedzenia, przy czym zobowi�zany b�dzie do zap�aty kary umownej w wysoko�ci r�wniej wynagrodzeniu za pozosta�y czas trwania umowy.
 3. Z uwagi na fakt, �e �wiadczenie Us�ug Diabdis obj�tych abonamentem jest mo�liwe wy��cznie w sytuacji, gdy U�ytkownik dostarcza wyniki pomiar�w glikemii, zawieraj�c umow� o �wiadczenie Us�ug Diabdis U�ytkownik zobowi�zuje si� do regularnego dokonywania pomiar�w glikemii i dostarczania tych wynik�w do Serwisu przynajmniej raz w tygodniu.
 4. W przypadku nieprzekazywania wynik�w pomiar�w glikemii przez U�ytkownika do Serwisu przez 2 miesi�ce, Diabdis zablokuje Pacjentowi dost�p do Us�ug Diabdis obj�tych abonamentem do czasu dostarczenia przez U�ytkownika wynik�w. Zablokowanie dost�pu do Us�ug Diabdis obj�tych abonamentem z powodu okoliczno�ci opisanych w zdaniu poprzedzaj�cym, nie zwalnia U�ytkownika z obowi�zku zap�aty wynagrodzenia za okres, w kt�rym dost�p by� zablokowany.
 5. W przypadku zawarcia umowy na �wiadczenie Us�ug Diabdis, U�ytkownikowi zostanie przes�any Glukotransmiter w ci�gu 14 dni od zawarcia umowy. Wraz z Glukotransmiterem zostanie przes�any do U�ytkownika formularz o�wiadczenia pacjenta o upowa�nieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych �wiadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upowa�nionej oraz danych umo�liwiaj�cych kontakt z t� osob� oraz o�wiadczenia pacjenta o upowa�nieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upowa�nionej.
 6. W przypadku �wiadczenia, wystawienie e-recepty, w celu potwierdzenia to�samo�ci U�ytkownika konieczne jest dostarczenie przez U�ytkownika skanu lub zdj�cia pierwszej strony dowodu osobistego lub osobiste stawienie si� w siedzibie Diabdis. Po potwierdzeniu to�samo�ci U�ytkownika skan lub zdj�cie dokumentu zostan� usuni�te z systemu.

�5
Sposoby i terminy p�atno�ci

 1. Diabdis udost�pnia U�ytkownikowi mo�liwo�� dokonywania p�atno�ci z tytu�u Umowy o �wiadczenie Us�ug Diabdis za po�rednictwem zewn�trznego serwisu p�atno�ci.
 2. Akceptuj�c Regulamin U�ytkownik wyra�a zgod� na przesy�anie faktur, duplikat�w tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Diabdis lub listownie je�li nie podano adresu mailowego.
 3. W razie braku zap�aty wynagrodzenia za dwa miesi�ce �wiadczenia Us�ug Diabdis, Diabdis przys�ugiwa� b�dzie prawo do rozwi�zania z U�ytkownikiem umowy w trybie natychmiastowym. W razie rozwi�zania umowy z powodu okre�lonego w zdaniu poprzednim, U�ytkownik zobowi�zany b�dzie do zap�aty kary umownej w wysoko�ci r�wniej wynagrodzeniu za pozosta�y czas trwania umowy.

�6
Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w Serwisie www.diabdis.pl jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, zarejestrowana w Rejestrze Przedsi�biorc�w prowadzonym przez S�d Rejonowy Katowice-Wsch�d w Katowicach, Wydzia� VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod nr KRS 0000498854, NIP 6342823601.
 2. Z administratorem mo�na si� skontaktowa� poprzez numer tel.: 32 789 84 44, adres email: kontakt@diabdis.com, lub pisemnie Diabdis sp. z o.o., 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103.
 3. We wszystkich sprawach dotycz�cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi�zanych z przetwarzaniem danych mo�esz te� napisa� do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toru�.
 4. Dane osobowe przetwarzane s� zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)(dalej UODO) oraz Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os�b fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep�ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej RODO).
 5. W zwi�zku z korzystaniem przez Diabdis z systemu wspomagaj�cego jego dzia�ania, dane osobowe U�ytkownik�w b�d� przekazywane do pa�stwa trzeciego, w kt�rym nie jest zapewniony w�a�ciwy poziom ochrony danych: Stan�w Zjednoczonych. Podstaw� przekazania danych do pa�stwa trzeciego jest decyzja komisji z dnia 15 czerwca 2001r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotycz�cych przekazywania danych osobowych do pa�stw trzecich, na mocy dyrektywy 95/46/WE.
 6. Dane osobowe b�d� przetwarzane w celu utworzenia konta i/lub kartoteki oraz �wiadczenia us�ugo kt�rych mowa kolejno w �3 oraz w �4 niniejszego regulaminu.
 7. Diabdis zapewnia ochron� danych zapisanych na Koncie U�ytkownika i/lub Kartotece Pacjenta przed dost�pem os�b trzecich, z zastrze�eniem os�b upowa�nionych do przetwarzania danych osobowych. Diabdis, zabezpieczaj�c dane, dok�ada w tym zakresie nale�ytej staranno�ci - zgodnie z posiadan� wiedz� i dost�pnymi �rodkami technicznymi.
 8. Bezpiecze�stwo danych zapisanych na Koncie U�ytkownika identyfikowane jest poprzez weryfikacj� danych dost�powych, tj. Has�a oraz Loginu U�ytkownika.
 9. Serwis odnotowuje fakt wprowadzenia, usuni�cia lub modyfikacji danych osobowych, jak r�wnie� informacji o osobie dokonuj�cej wpisu, modyfikacji lub usuni�cia.
 10. Zanonimizowane dane mog� zosta� wykorzystane przez Diabdis do przeprowadzenia bada� i analiz oraz sporz�dzania raport�w.
 11. Pe�na informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz plikach cookies dost�pna jest na stronie Polityka prywatno�ci oraz Polityka cookies.

�7
Warunki korzystania z Serwisu

 1. U�ytkownik obowi�zany jest do korzystania z Serwisu w spos�b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj�c na uwadze poszanowanie d�br osobistych i praw w�asno�ci intelektualnej os�b trzecich. Zamieszczanie przez U�ytkownika tre�ci w spos�b sprzeczny z ww. zasad� uprawnia� b�dzie Diabdis do likwidacji Konta U�ytkownika bez jakiegokolwiek dodatkowego wezwania.
 2. Korzystanie z jakichkolwiek us�ug �wiadczonych drog� elektroniczn�, za po�rednictwem sieci Internet, nieodzownie ��czy si� z niebezpiecze�stwem wyst�pienia zagro�e� istniej�cych w tej sieci. Zagro�eniem takim w szczeg�lno�ci jest niebezpiecze�stwo podszywania si� pod dan� osob� przez inne osoby, nara�enie si� na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie si� z�o�liwego, a mog�cego wyrz�dzi� szkody oprogramowania, takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie troja�skie, robaki. W celu unikni�cia zagro�e�, o kt�rych mowa wy�ej, osoba poruszaj�ca si� w Internecie powinna:
  1. na u�ywanym przez siebie komputerze korzysta� z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall;
  2. na bie��co aktualizowa� u�ywane przez siebie oprogramowanie � sugeruje si� w��czenie opcji aktualizacji automatycznych;
  3. unika� nie budz�cych zaufania witryn internetowych, jak i nie odbiera� poczty internetowej od nieznanych nadawc�w;
 3. Dla poprawnego dzia�ania Serwisu Diabdis konieczne s�:
  1. Dost�p do poczty elektronicznej,
  2. Dost�p do internetu,
  3. Wymagania w zale�no�ci od platformy:
   1. Komputer z przegl�dark� internetow� w wersji:
    1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
    2. Edge (w wersji najnowszej lub przedostatniej)
    3. Chrome (w wersji najnowszej lub przedostatniej)
    4. Firefox (w wersji najnowszej lub przedostatniej)
    5. Safari (w wersji najnowszej lub przedostatniej)
   2. Urz�dzenie mobilne z systemem Android (minimalna wersja 4.4) oraz iOS (minimalna wersja 9.0)
 4. Glukotransmiter podczas synchronizacji danych wymaga zasi�gu sieci GSM w miejscu transmisji.

�8
Reklamacje

 1. W celu zg�oszenia zapytania, uwagi i reklamacji zwi�zanej z Us�ug� Diabdis lub obs�ug� Konta U�ytkownika nale�y skontaktowa� si� z Diabdis za po�rednictwem Infolinii lub pisemnie na adres Diabdis Sp. z o.o., 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, lub wysy�aj�c na adres e-mail pomoc@diabdis.com, wiadomo�� zawieraj�c�:
  1. dane U�ytkownika umo�liwiaj�ce kontakt z nim oraz identyfikacj� jako U�ytkownika,
  2. uwagi/zarzuty U�ytkownika,
  3. ewentualnie oczekiwany przez U�ytkownika spos�b usuni�cia zarzucanego naruszenia.
 2. Zg�oszone reklamacje b�d� rozpatrywane przez Diabdis niezw�ocznie, w terminie nie d�u�szym ni� przewidziany w art. 7a ustawy o prawach konsumenta.
 3. Decyzja Diabdis w przedmiocie uwzgl�dnienia b�d� nieuwzgl�dnienia zg�oszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, kt�ra wnios�a reklamacj� o wynikach post�powania reklamacyjnego, wyczerpuje wewn�trzny tryb tego post�powania.

�9
Prawo odst�pienia od umowy

 1. U�ytkownik, kt�ry zawar� umow� na odleg�o��, mo�e w terminie 14 dni odst�pi� od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek koszt�w ni� przewidziane przez przepisy prawa, pod warunkiem �e przekazany mu glukometr oraz Glukotransmiter znajduje si� w nienaruszonym, zapiecz�towanym opakowaniu. W przypadku, gdy opakowania od ww. produkt�w zosta�y naruszone, prawo do odst�pienia od Umowy nie przys�uguje. Do zachowania terminu wystarczy z�o�enie przez U�ytkownika o�wiadczenia przed jego up�ywem. U�ytkownik mo�e z�o�y� jakiekolwiek jednoznaczne o�wiadczenie, w kt�rym poinformuje o swoim odst�pieniu od Umowy o �wiadczenie Us�ug Diabdis. Do zachowania terminu wystarczy wys�anie o�wiadczenia przed jego up�ywem. O�wiadczenie o odst�pieniu od Umowy o �wiadczenie Us�ug Diabdis mo�e zosta� z�o�one:
  1. W postaci pisemnej, wys�ane na adres siedziby firmy,
  2. W formie elektronicznej za po�rednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@diabdis.com.;
  3. z wykorzystaniem formularza odst�pienia, kt�ry stanowi Za��cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. U�ytkownik mo�e skorzysta� z wzoru formularza odst�pienia, jednak nie jest to obowi�zkowe.
 3. Bieg terminu do odst�pienia od Umowy o �wiadczenie Us�ug Diabdis rozpoczyna si� od dnia zawarcia umowy o �wiadczenie Us�ug Diabdis.
 4. W przypadku odst�pienia od umowy zawartej na odleg�o�� umow� uwa�a si� za niezawart�.
 5. Diabdis ma obowi�zek niezw�ocznie, nie p�niej ni� w terminie 14 dni od dnia otrzymania o�wiadczenia konsumenta o odst�pieniu od umowy, zwr�ci� konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p�atno�ci.
 6. Diabdis dokonuje zwrotu p�atno�ci przy u�yciu takiego samego sposobu p�atno�ci, jakiego u�y� konsument, chyba �e konsument wyra�nie zgodzi� si� na inny spos�b zwrotu, kt�ry nie wi��e si� dla niego z �adnymi kosztami.
 7. W razie odst�pienia od umowy, U�ytkownik jest zobowi�zany do zwrotu glukometru oraz Glukotransmitera w nienaruszonym, zapiecz�towanym opakowaniu, lub zap�aty jego warto�ci w wysoko�ci 400,00 z�otych (numer rachunku bankowego: 16 1160 2202 0000 0002 8028 1822) w terminie 30 dni od zako�czenia �wiadczenia Us�ug Diabdis. Glukotransmiter nale�y dostarczy� do siedziby firmy Diabdis (ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-568 Katowice) � osobi�cie, przesy�k� pocztow� lub kuriersk� na koszt U�ytkownika.

�10
Postanowienia ko�cowe

 1. U�ytkownicy mog� uzyska� dost�p do Regulaminu w ka�dym czasie za po�rednictwem Konta U�ytkownika. Je�li U�ytkownik nie aktywowa� Konta U�ytkownika, tre�� Regulaminu zosta�a mu udost�pniona w wersji papierowej. O zmianie Regulaminu U�ytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez wiadomo�� e-mail wys�an� na podany przez U�ytkownika adres poczty elektronicznej lub poprzez sms z linkiem do tre�ci Regulaminu. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomo�ci o zmianie Regulaminu U�ytkownik mo�e z�o�y� o�wiadczenie woli o rezygnacji z Us�ug Diabdis. Po up�ywie tego terminu zmieniona tre�� Regulaminu staje si� obowi�zuj�c�.
 2. Informacje handlowe zawarte w Serwisie nie s� ofert� w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mog� by� podstaw� jakichkolwiek roszcze� wobec Diabdis.
 3. Diabdis �wiadczy Us�ugi Diabdis z nale�yt� staranno�ci� oraz zgodnie z posiadan� wiedz� i mo�liwo�ciami technicznymi.
 4. Diabdis nie ponosi odpowiedzialno�ci za:
  1. szkody b�d�ce skutkiem tego, i� na Koncie U�ytkownika i/lub na Koncie Kartoteka zosta�y zapisane przez U�ytkownika nieprawdziwe lub niepe�ne dane,
  2. dost�p do danych zgromadzonych na Koncie U�ytkownika i/lub na Koncie Kartoteka przez osoby nieupowa�nione, je�eli osoby te uzyska�y dost�p do tych danych w skutek �wiadomych lub nie�wiadomych dzia�a� U�ytkownika,
  3. udost�pnienie Has�a U�ytkownika, Loginu U�ytkownika lub danych zamieszczonych na Koncie U�ytkownika osobom upowa�nionym, na podstawie w�a�ciwych przepis�w prawa,
  4. szkody powsta�e w nast�pstwie przerwy lub nieprawid�owo�ci w funkcjonowaniu Serwisu, zaistnia�ych z przyczyn od niego niezale�nych.
 5. Diabdis zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wy��czania dost�pno�ci Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
  2. sporadycznych, kr�tkich przerw w dost�pie do Serwisu bez podania przyczyny;
  3. zmiany funkcjonalno�ci oraz cech u�ytkowych i mo�liwo�ci Serwisu;
  4. do zaprzestania �wiadczenia Us�ug i likwidacji Konta U�ytkownika, je�eli U�ytkownik w spos�b ra��cy lub uporczywy:
   1. dopuszcza si� dzia�a�, kt�re mog� utrudnia� lub destabilizowa� prac� Serwisu;
   2. narusza prawnie chronione interesy Diabdis, w szczeg�lno�ci jego prawa autorskie i dobra osobiste;
   3. narusza postanowienia Regulaminu
   4. wykorzystuje Serwis dla cel�w promocji i reklamy.
 6. Tre�ci, zdj�cia i materia�y publikowane w Serwisie chronione s� prawami autorskimi.
 7. W przypadku przeprowadzania akcji promocyjnych, maj� zastosowanie Regulaminy Promocyjne.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj� zastosowanie przepisy prawa obowi�zuj�cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za��czniki:

 1. Za��cznik Nr 1 - Cennik i Zakres Program�w Diabdis
 2. Za��cznik Nr 2 - Wz�r Odst�pienia od Umowy

Regulamin Promocji �Partner" (�Regulamin")

 1. Promocja �Partner� (�Promocja�) organizowana jest przez Diabdis Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach 40-586, przy ul. Ligockiej 103, wpisan� do rejestru przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d Rejonowy Katowice-Wsch�d w Katowicach, XII Wydzia� Gospodarczy pod numerem KRS 498854, NIP 6342823601, kapita� zak�adowy 1.142.000 z� (�Organizator�) i dotyczy sprzeda�y promocyjnej Us�ugi Promocyjnej na stronie internetowej www.diabdis.com.
 2. Do �wiadczenia us�ug w ramach Promocji ma zastosowanie r�wnie� regulamin �wiadczenia us�ug drog� elektroniczn� zamieszczony na https://portal.diabdis.pl/regulamin. Wyra�enia rozpoczynaj�ce si� wielk� liter�, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, maj� znaczenie okre�lone w regulaminie �wiadczenia us�ug drog� elektroniczn� zamieszczonym na ww. stronie.
 3. Promocja jest skierowana do Pacjent�w, kt�rzy:
  • Chc� zosta� obj�ci programem dla os�b z cukrzyc� oferowanym przez Organizatora,
  • Lub otrzymaj� propozycj� skorzystania z Promocji od Organizatora i z niej skorzystaj�. Pacjenci korzystaj�cy z promocji � �Uczestnicy�,
  • w czasie rejestracji konta pacjenta i/lub Konta Kartoteki Pacjenta w Serwisie Diabdis (zgodnie z regulaminem , o kt�rym mowa w pkt 2 powy�ej) skorzystaj� z vouchera uprawniaj�cego do otrzymania darmowej opieki diabetologicznej , odpowiednio na terenie wybranej apteki lub przychodni,
 4. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma zasi�g og�lnopolski.
 5. Zakres Programu Promocyjnego Diabdis �Partner� znajduje si� w Za��czniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Promocja trwa od dnia 1.06.2020 do dnia 31.12.2020 r. Po zako�czeniu okresu promocyjnego, uczestnictwo w Programie Diabdis b�dzie mo�liwe po op�aceniu odpowiedniego abonamentu (Za�. nr 1 do Regulaminu Diabdis). U�ytkownik ma prawo do rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Programie.
 7. Przez Us�ug� Promocyjn� rozumie si� ofert� dost�pn� na stronie www.diabdis.com.
 8. Uczestnikom nie przys�uguje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieni�nego lub rzeczowego w zamian za udzia� w Promocji.
 9. Organizator ma prawo nie wyda� Uczestnikowi Promocji Us�ugi Promocyjnej w przypadku niezaakceptowania Regulaminu �wiadczenia us�ug wymienionego w pkt 2.
 10. Promocji nie mo�na ��czy� z innymi promocjami.
 11. Promocja obejmuje wy��cznie Us�ugi Promocyjne sprzedawane i dostarczane przez Organizatora na wymienionej w pkt 7 stronie internetowej. Promocja nie obejmuje innych us�ug i produkt�w oferowanych przez Organizatora, a dost�pnych w portalu portal.diabdis.pl lub w aplikacji mobilnej Diabdis.
 12. Reklamacje dotycz�ce niniejszej Promocji mo�na sk�ada� na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu z dopiskiem �Promocja Partner� b�d� na adres email: pomoc@diabdis.com w tytule emaila wpisuj�c �Promocja Partner� nie p�niej ni� w terminie 45 dni od zako�czenia Promocji (dla reklamacji przes�anej listem poleconym decyduj�ca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje mo�liwo�ci dochodzenia stosownych roszcze� na drodze post�powania s�dowego lub pozas�dowego. Reklamacja powinna zawiera� dane osoby wnosz�cej reklamacj� (tj. imi�, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), pow�d reklamacji oraz ��danie okre�lonego zachowania si� przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamacj� w ci�gu 7 dni od momentu wp�yni�cia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za po�rednictwem poczty na adres podany w li�cie lub za po�rednictwem e-maila (w zale�no�ci od tego w jaki spos�b reklamacja wp�yn�a do Organizatora).
 13. Dane osobowe.
  1. Administratorem danych osobowych podawanych w serwisie www.diabdis.pl jest Diabdis Sp. z o.o. z siedzib� w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, zarejestrowana w Rejestrze Przedsi�biorc�w prowadzonym przez S�d Rejonowy Katowice-Wsch�d w Katowicach, Wydzia� VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod nr KRS 0000498854, NIP 6342823601.
  2. Z administratorem mo�na si� skontaktowa� poprzez numer tel.: 32 789 84 44, adres email: kontakt@diabdis.com, lub pisemnie Diabdis sp. z o.o., 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103.
  3. We wszystkich sprawach dotycz�cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi�zanych z przetwarzaniem danych mo�esz te� napisa� do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toru�.
  4. Dane osobowe przetwarzane s� zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)(dalej UODO) oraz Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os�b fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep�ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej RODO)
  5. W zwi�zku z korzystaniem przez Diabdis z systemu wspomagaj�cego jego dzia�ania, dane osobowe U�ytkownik�w b�d� przekazywane do pa�stwa trzeciego, w kt�rym nie jest zapewniony w�a�ciwy poziom ochrony danych: Stan�w Zjednoczonych. Podstaw� przekazania danych do pa�stwa trzeciego jest decyzja komisji z dnia 15 czerwca 2001r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotycz�cych przekazywania danych osobowych do pa�stw trzecich, na mocy dyrektywy 95/46/WE.
  6. Dane osobowe b�d� przetwarzane w celu utworzenia konta i/lub kartoteki oraz �wiadczenia us�ug o kt�rych mowa kolejno w �3 oraz w �4 Regulaminu Diabdis �wiadczenia us�ug drog� elektroniczn� zamieszczonego na https://portal.diabdis.pl/regulamin.
  7. Diabdis zapewnia ochron� danych zapisanych na Koncie U�ytkownika i Kartotece U�ytkownika przed dost�pem os�b trzecich, z zastrze�eniem os�b upowa�nionych do przetwarzania danych osobowych. Diabdis, zabezpieczaj�c dane, dok�ada w tym zakresie nale�ytej staranno�ci - zgodnie z posiadan� wiedz� i dost�pnymi �rodkami technicznymi.
  8. Bezpiecze�stwo danych zapisanych na Koncie U�ytkownika identyfikowane jest poprzez weryfikacj� danych dost�powych, tj. Has�a oraz Loginu U�ytkownika.
  9. Serwis odnotowuje fakt wprowadzenia, usuni�cia lub modyfikacji danych osobowych, jak r�wnie� informacji o osobie dokonuj�cej wpisu, modyfikacji lub usuni�cia.
  10. Zanonimizowane dane mog� zosta� wykorzystane przez Diabdis do przeprowadzenia bada� i analiz oraz sporz�dzania raport�w.
  11. Pe�na informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz plikach cookies dost�pna jest na stronie Polityka prywatno�ci oraz Polityka cookies.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem b�d� mia�y zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 15. Regulamin Promocji obowi�zuje od 01.06.2020 i dost�pny jest na stronie internetowej www.diabdis.com.

Za��czniki:

 1. Za��cznik Nr 1 - Zakres Programu Promocyjnego Diabdis